top of page

Buddhist Lent day

ภาพบรรยากาศเนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัว โดยคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดทอง จรัญสนิทสงศ์ 46 เขตบางพลัด กทม. ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป และเป็นกุศลทานตามความเชื่อ


Comentarios


bottom of page