ยินดีต้อนรับสู่

Thewphaingarm Canadian Bilingual School

Thewphaingarm Canadian Bilingual School

      จากประสบการณ์ในการเป็นครูโรงเรียนเอกชนมากว่า 20 ปี ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม และพัฒนาจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลสู่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

      ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการ English For Future (EFF) และโครงการ TSEP (Thewphaingarm School English Program) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

      การพัฒนาการเรียนการสอนที่ไม่หยุดนิ่งของโรงเรียนทิวไผ่งาม อีกทั้งความมุ่งมั่นของ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้นำโรงเรียนทิวไผ่งามก้าวขึ้นสู่ Thewphaingarm Canadian Bilingual School เพื่อให้การเรียนการสอนของนักเรียนสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใช้ระบบการเรียนการสอนของประเทศแคนาดาที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

Start your learning adventure with us here in Bangkok knowing that the next destination in your journey will be Montreal, Canada. After that, the possibilities are endless.

Our Vision

“วิชาการเป็นเอก  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำเรื่องภาษา  กีฬาเด่น  คิดเป็นระบบ มีครบคุณธรรม”

Activities

ทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง

Friendly Thew

นักวิจัยน้อย

Good Mind Good Health

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คนดีศรีทิว

One Teen One Talent

คณะผู้บริหารและบุคลากร

ของโรงเรียน