top of page

ยินดีต้อนรับสู่
Thewphaingarm Canadian Bilingual School

         จากประสบการณ์ในการเป็นครูโรงเรียนเอกชนมากว่า 20 ปี ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม และพัฒนาจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลสู่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

         ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการ English For Future (EFF) และโครงการ TSEP (Thewphaingarm School English Program) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

        จากการพัฒนาการเรียนการสอนที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับความมุ่งมั่นของ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้นำโรงเรียนทิวไผ่งามก้าวขึ้นสู่ Thewphaingarm Canadian Bilingual School เพื่อให้มีหลักสูตรระดับมาตรฐานโลกที่เน้นการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงนำระบบการเรียนการสอนจากประเทศแคนาดาที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

       ปัจจุบัน จากนโยบายการบริหารของ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม ที่มุ่งเน้นให้คุณภาพวิชาการเป็นเลิศ จึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาบทเรียนที่ต้องมาจากแหล่งวิชาการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น และความยากง่ายต้องเหมาะสมกับวัยผู้เรียน  เน้นวิธีการสอนและคุณภาพการเรียนรู้ ที่น่าสนใจชวนติดตาม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข เน้นการพัฒนาคุณภาพของครูเป็นหลัก โดยคุณครูทุกคนต้องจบศึกษาทางด้านการศึกษาโดยตรง มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และต้องผ่านการทดสอบและประเมินมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ต้องมีจิตวิญญาณการเป็นครูอย่างแท้จริง โดยนำความสำเร็จด้านวิชาการและจริยธรรมของนักเรียนเป็นที่ตั้งในการประกอบอาชีพครู เน้นสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย แวดล้อมด้วยธรรมชาติและสุนทรียภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม เน้นความเอาใจใส่และเข้าใจผู้เรียน โดยคุณครูผู้สอนต้องเข้าใจตัวผู้เรียนก่อนเป็นสำคัญ เพื่อที่คุณครูจะไ้ด้วางแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตรงจุด ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และท้ายที่สุดเมื่อนักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูจะทราบแนวทางของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางแนะแนวการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา การตัดสินใจเลือกคณะเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบ ความถนัด และการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถเตรียมตัวผู้เรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงกลายเป็นต้นไผ่ที่สง่างาม และพร้อมที่จะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ใดก็ได้บนโลกอันแสนกว้างใหญ่ได้เป็นอย่างดี

Our Vision

“วิชาการเป็นเอก  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำเรื่องภาษา  กีฬาเด่น  คิดเป็นระบบ มีครบคุณธรรม”

การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนฉลาดเรียน

ฉลาดคิดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ฉลาดเรียน (Smart Learning)

          เป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทั้งระดับประเทศ (O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, CU-TEP, TU-GET และ กสพท.) และระดับนานาชาติ (IELTS, SAT, Cambridge Test)

          สนับสนุนให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับสากล

DekThew_045.jpg
19983509_1628595343901183_69379631184430

ฉลาดคิด (Smart Thinking)

          เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม อาทิ การเขียนโปรแกรม การสร้างหุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Junior Achievement Thailand) เพื่อให้นักเรียนเกิดความฉลาดคิดและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้จริง ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

(Smart Living) 

 

          เป็นการสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เข้าใจ ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมที่มีความแตกต่างทั้งความรู้ความสามารถ ความสนใจและวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมผ่านโครงการคนดีศรีทิว, โครงการ Friendly Thew, ค่ายคุณธรรม รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ (Exchange Program) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเหมาะสมกับบริบทของโลกปัจจุบัน

46764785_2021689024591811_57671673364275

เน้น Triple Track​ 

โรงเรียนยึดหลักการเรียนการสอนโดยสร้างความสุขในการเรียนรู้ด้วย 3 หลักดังนี้

Track 1

วิชาการเป็นเลิศ

Academics Excellence

 

จัดการเรียนการสอนตามสาระที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้นักเรียนสามารถสอบแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย ใช้เทคนิคการสอนแบบ Inquiry-based เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดเวลา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมด้วยเทคโนโลยีศึกษาหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Track 2

ทักษะชีวิตและงานวิจัย

Life Skills and Research

 

ฝึกทักษะและวิธีคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผ่านผลงานวิจัยทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดเป็นระบบมีแบบแผนสร้างทักษะที่ดีในการแก้ปัญหา (Problem Bases Approach) เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ชีวิตอย่างฉลาดและมีความสุข

Track 3

พหุปัญญา

Multiple Intelligences

 

นักเรียนได้ทำกิจกรรมพหุปัญญา ที่มุ้งเน้นพัฒนาความฉลาด ทั้ง 9 ด้าน เพื่อค้นหาความสามารถและพัฒนาความถนัดเฉพาะด้าน ในการสร้างโปรไฟล์ความสามารถของตนเองตั้งแต่ยังเล็กผ่านโครงการต่างๆที่โรงเรียนจัดให้

DekThew_058.jpg
DekThew_0621.jpg
ww5_edited.jpg
69415000_2399298426814133_5834190773528035328_n.jpg

ทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง

Friendly Thew

นักวิจัยน้อย

Activities

Good Mind Good Health

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คนดีศรีทิว

One Teen One Talent

IMG_20190903_090848.jpg
Smart School
โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
bottom of page