รายละเอียดและจำนวนการรับสมัคร
ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
Banner6.jpg

English Program

(EP)

Grade 1 - 12

       เน้นการเรียนที่สอนให้ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการของงานวิจัยในทุกระดับชั้น

Canadian High School Diploma Program
(CHP)

Grade 10-11

      หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี จบ โดยความร่วมมือระหว่างThewphaingarm Canadian Bilingual School และเขตพื้นที่การศึกษา Sir Wilfred Laurier มณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา

Mini English Program

(MEP)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      เน้นความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

Banner8.jpg
Banner8.jpg

Thanks! Message sent.

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม