top of page

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

ติดต่อฝ่ายรับนักเรียน
089-891 8899 หรือ 02 424 1077

Line Official : @tcbs

โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัว มีขั้นตอนการสมัครนักเรียน กรุณาศึกษาขั้นตอนและระเบียบการรับสมัครเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรอกใบสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดหรือกรอกใบสมัครออนไลน์และนำใบ ปพ.1 มายื่นสมัครด้วยตนเองในวันนัดเยี่ยมชมโรงเรียนและสัมภาษณ์ ที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน

 

2. นัดเยี่ยมชมโรงเรียนและสัมภาษณ์

ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน โดยสามารถนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้ากับคุณครูฝ่ายรับสมัครนักเรียโดยตรง

 

3. การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนและการชำระเงินค่าเล่าเรียน

เมื่อผู้สมัครทำการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนที่โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียนไบลิงกัว กับทางฝ่ายรับสมัครนักเรียนแล้วนั้น ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยตรงกับแผนกการเงินของโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับบุตรหลานของท่านได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน ภายหลังจากที่ท่านชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้วเท่านั้น

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

Thanks! Message sent.

bottom of page