รายละเอียดและจำนวนการรับสมัคร
ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565-2566
Banner6.jpg

English Program

(EP)

Grade 1 - 12

การเรียนการสอน 2 ภาษา เพิ่มภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาที่ 3 เน้นชั่วโมงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเน้นการสอน IELTS พัฒนาทักษะทั้งหมด 4 ทักษะคือ Listening, Reading, Speaking และ Writing อย่างเข้มข้น และจัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก Cambridge English language Assessment ในระดับชั้น G.3, G.6, G.9 และ IELTS (International English Language Testing System) ในระดับชั้น G.12

Mini English Program

(MEP)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด ควบคู่กับการเสริมการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความชำนาญทางด้านทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน ส่วนความรู้ไวยากรณ์จะจัดสอนโดยครูไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)เป็นภาษาที่ 3

Banner8.jpg
Banner8.jpg

Thanks! Message sent.

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม