รายละเอียดและจำนวนการรับสมัคร
ปีการศึกษา 2564 - 2565

school admission open.png
Banner6.jpg

English Program

(EP)

Grade 1 - 12

เน้นการเรียนที่สอนให้ผู้เรียน

สามารถสื่อสารได้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการของงานวิจัย

ในทุกระดับชั้น

Canadian High School Diploma Program

(CHP)

Grade 10-11

หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 2 ปี จบ

โดยความร่วมมือระหว่างThewphaingarm Canadian Bilingual School

และเขตพื้นที่การศึกษา Sir Wilfred Laurier มณฑลควิเบก

ประเทศแคนาดา

Mini English Program

(MEP)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

เน้นความพร้อมด้านวิชาการ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาระดับชาติ

และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

Banner8.jpg
Banner8.jpg

Thanks! Message sent.

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564-2565