top of page

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองนักเรียนประจำ

ข้อควรปฏิบัติโดยทั่วไป

1. ผู้ปกครองและนักเรียนควรปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนตลอดเวลา

2. ผู้ปกครองควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงความเจ็บป่วย ความต้องการพิเศษ หรือปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนก่อนเริ่มเรียน

3. ผู้ปกครองควรมีความสุภาพและสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา

4. นักเรียนที่ออกจากสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษทางวินัย

5. โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรียนหากพวกเขาออกจากสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

6. หากผู้ปกครองต้องการเยี่ยมเด็กในช่วงสัปดาห์ จะต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า 1 วัน

7. ห้ามนักเรียนนำเงินหรือสิ่งของมีค่าจำนวนมากพกติดตัวที่โรงเรียน

8. นักเรียนต้องนำตะกร้า/อุปกรณ์เพื่อเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (แชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)

9. นักเรียนต้องใช้บัตรเพื่อซื้ออาหาร/เครื่องดื่มในร้านค้าของโรงเรียนหรือโรงอาหาร บัตรสามารถเติมเงินได้ที่จุดเงินสดภายในโรงอาหารของโรงเรียน

 

การติดต่อ

 1. ผู้ปกครองควรติดต่อคุณครูผู้ดูแล สำหรับความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของบุตรหลานท่าน

 2. ผู้ปกครองควรติดต่อครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับสงสัยด้านวิชาการ

 3. หากนักเรียนขาดเรียน หรือไม่เข้าที่พักในวันที่กำหนดควรแจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า

 4. หากนักเรียนลาควรแจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทราบล่วงหน้า

 5. ผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อโดยเร็วที่สุดในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย / ฉุกเฉิน

 6. นักเรียนจะได้รับโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาว่างในตอนเย็น สามารถติดต่อนักเรียนได้โดยตรงในช่วงเวลาดังกล่าว

7. ผู้ปกครองสามารถติดต่อคุณครูผู้ดูแล ได้ทุกเมื่อหากมีข้อสงสัยหรือกังวล  – คุณครูผู้ดูแลทุกท่านพร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนทุกคนตลอดเวลา

 

การรับส่ง

1. นักเรียนควรกลับเข้าโรงเรียนในวันก่อนเปิดเรียน (โดยปกติในวันอาทิตย์) สามารถเข้าที่พักได้ช่วงเวลา 12:00 - 19:00 น.

2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าที่พักหลังเวลา 19:00 น.

3. นักเรียนที่จะกลับเข้าโรงเรียนในเช้าวันจันทร์ต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบภายในวันอาทิตย์ และเข้าที่พักช่วงเวลา 06:30 - 07:00 น. เพื่อเช็คอินก่อนเข้าโรงเรียน และรับประทานอาหารเช้า

4. เวลารับนักเรียนในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการเรียนไม่เกิน 17:00 น.

5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองจะต้องมีผู้ปกครองมารับด้วยทุกครั้ง หรือกรณีฉุกเฉินต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลล่วงหน้าให้ทราบ

วันหยุดและวันหยุดยาว

1. นักเรียนควรกลับบ้านในวันหยุดทั้งหมด (เว้นแต่จะช่วงเรียนภาคฤดูร้อน / ค่าย)

2. นักเรียนควรกลับบ้านในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับช่วงกลางสัปดาห์ นักเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียนประจำได้

4. เวลารับนักเรียนในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการเรียนไม่เกิน 17:00 น.

5. ทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับบ้านในช่วงปิดเทอม โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว

bottom of page