top of page

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

318729327_591907366273098_4798156521252156099_n_edited.jpg

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น รวมถึงผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้ความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ

ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

ส่งเสริมผู้เรียนรู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนํ้าใจ เอื้ออาทร เอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน และปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

321858444_5474683709325915_7127157165775912306_n_edited.jpg
315019307_563730362424132_9152696030748529741_n_edited.jpg

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีการกระบวนการติดตามผลการใช้หลักสูตร ครูได้รับการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอน

สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ในทิวไผ่งาม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

306311308_5503661639727848_618426236131700247_n_edited.jpg
IMG_3888_edited.jpg

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

สร้างผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนมีความสามัคคี ยอมรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามที่ต้องการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยผ่านโครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการพี่ดูแลน้องของผู้เรียนระดับชั้น ม.5-6 และ Grade 11-12 ที่มีความเอาใจใส่ดูแลน้อง ม.4 และ Grade 10 สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วทิว ให้ผู้เรียนมีความสนใจและใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียนนักเรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างผลงานและนำเสนอผลงานในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้สื่อที่ทันสมัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างชัดเจน 

307086682_5522523357841676_224943509645603721_n_edited.jpg
bottom of page