top of page

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนประจำ

           โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเคารพกฎของโรงเรียนและกฎระเบียบของนักเรียนประจำ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ส่งเสริมความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และตระหนักถึงความต้องการของผู้อื่น โดยโรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน และครอบครัว ทั้งนี้กฎระเบียบต่างๆเป็นการสร้างเสริมความเป็นระเบียบ การใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป โดยเรื่องที่โรงเรียนตระหนักถึงและให้ความสำคัญมีดังต่อไปนี้

การกลั่นแกล้ง

         การกลั่นแกล้งสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน ทั้งผู้ถูกกลั่นแกล้ง ผู้กลั่นแกล้ง และผู้ที่พบเห็นการกลั่นแกล้ง การกลั่นแกล้งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงลบมากมาย รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจิต การใช้สารเสพติด และการฆ่าตัวตาย โรงเรียนไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับให้เกิดการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเกิดกับบุคคลใดๆก็ตาม และใครก็ตามที่พบว่าละเมิดข้อตกลงเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย

 

แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยา

       แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดที่โรงเรียน หากพบว่านักเรียนคนใดมีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือบุหรี่ จะถูกลงโทษทางวินัย หรืออาจถูกระงับ / ถูกไล่ออกขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด และผู้ปกครองจะถูกเรียกตัวเข้าโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

 

โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี

       นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาที่โรงเรียนได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาว่างตอนเย็น และโทรศัพท์มือถือทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่คุณครูดูแลนักเรียนประจำก่อนเข้านอน หากพบว่ามีนักเรียนคนใดที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สองซึ่งไม่ได้เก็บไว้ที่คุณครูผู้ดูแล จะถูกยึดของไปจนจบปีการศึกษานั้นๆ
 

การขโมย

       นักเรียนคนใดที่ถูกจับได้ว่าลักขโมยของจากโรงเรียน หรือจากนักเรียนคนอื่น จะถูกลงโทษทางวินัยที่อาจส่งผลให้ถูกพักการเรียน/ถูกไล่ออก ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการกระทำผิดกฎหมายและข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในประวิตินักเรียน

 

ความผิดเล็กน้อย

       ความผิดเล็กน้อย เช่น ความล่าช้า การไม่เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม การตื่นสาย หรือในกรณีต่างๆที่ผิดจากปกติ ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

 

การเจ็บป่วย การแพทย์ และเหตุฉุกเฉิน

       ยาที่นำเข้าโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมปริมาณและคำแนะนำ ผู้ปกครองต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลเมื่อกลับเข้าโรงเรียนเสมอ กรณีเจ็บป่วยทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองให้เข้ารับนักเรียนกลับบ้าน/ไปพบแพทย์ สำหรับนักเรียนต่างจังหวัด จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยคุณครูผู้ดูแลและด้วยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

 

          นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและต้องการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยคุณครูผู้ดูแล และผู้ปกครองจะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุด

การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

           นักเรียนได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิในตอนเช้าช่วงเวลาตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเข้าโรงเรียน และอุณหภูมิจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในตอนกลางคืนก่อนเข้านอน นักเรียนจะต้องปฎิบัติตน ดูแลตนเองโดยล้างมือและใช้เจลล้างมือเป็นประจำตลอดทั้งวัน โรงเรียนจะมีบริการจุดเจลล้างมือบริเวณทางเข้าที่พัก ในห้องนอนและห้องอ่านหนังสือทุกห้อง 

           นักเรียนที่มีอาการป่วย (น้ำมูกไหล มีไข้ ไอ จาม ฯลฯ) จะถูกคัดแยกและเรียกผู้ปกครองมารับ นักเรียนประจำต่างจังหวัดที่ไม่สามารถรับได้ในทันทีจะถูกแยกออกจากนักเรียนคนอื่นโดยทันที

 

           ในกรณีที่นักเรียนกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่างๆ ต้องวัดอุณหภูมิและแสดงผลตรวจโควิดก่อนเสมอ หรือหากนักเรียนพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูง และแสดงอาการป่วย นักเรียนต้องเก็บตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 

            นักเรียนต้องมีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ/สเปรย์ขวดเล็กๆ สำรองเพื่อให้ใช้ได้หนึ่งสัปดาห์ หรือนักเรียนประจำที่มาจากต่างจังหวัด และไม่กลับบ้านในช่วงสุดสัปดาห์ควรเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อเก็บไว้ใช้จนกว่าจะกลับบ้านในครั้งต่อไป ห้ามนักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อซื้อหน้ากากอนามัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการจัดหาหน้ากากให้เพียงพอสำหรับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในที่พัก

 

การรับและส่ง

            นักเรียนประจำควรกลับเข้าโรงเรียนก่อนวันเปิดเรียน (โดยปกติในวันอาทิตย์) ช่วงเวลาจัดส่ง 12:00 - 19:00 น. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าที่พักหลัง 19:00 น.  นักเรียนที่จะกลับเข้าโรงเรียนในเช้าวันจันทร์ต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลทราบภายในวันอาทิตย์ และเข้าที่พักเพื่อเช็คอินก่อนเข้าโรงเรียน (ระหว่างเวลา 06:30 น. - 07:00 น.) 

            เวลารับนักเรียนในวันศุกร์หรือวันสุดท้ายของการเรียนไม่เกิน 17:00 น. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองจะต้องมีผู้ปกครองมารับด้วยทุกครั้ง หรือกรณีฉุกเฉินต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลล่วงหน้าให้ทราบ

bottom of page