top of page

𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐬 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰

โรงเรียนทิวไผ่งามแคนาเดียน ไบลิงกัว ได้เข้าร่วมนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐬 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰” ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลนักเรียนของคุณครูพิศาล วชิราชัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน: ระบบจำลองการนำส่งกระเป๋าแบบอัตโนมัติในสนามบิน โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันดังนี้ - นายชนวิทย์ ชัยเกษตรสิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - นายวรัญญู กอศรีสกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - นายพสิษฐ์ โพธิ์อุบล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะครู และผู้บริหาร ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค้นหาตัวเองให้พบกับสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด พร้อมลงมือทำเพื่อให้ไปถึงความฝันด้วยความเพียรพยายามด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

コメント


bottom of page