top of page

𝐌𝐎𝐔 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เชิญตัวแทนโรงเรียนทิวไผ่งาม นายดุลยฤทธิ์ จินดาพันธุ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิชาการและทรัพยากรบุคคลกลุ่มโรงเรียนทิวไผ่งาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “𝐌𝐎𝐔 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 : 𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐌𝐄𝐄𝐓)“ ปีการศึกษา 2566" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านมา โดยมีนางฐานียา ตั้งสกุลวานิช ตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียน และนางขนิษฐา ลฆุจิตต์พงษ์ ตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนว ร่วมเป็นตัวแทนสักขีพยานในฐานะตัวแทนโรงเรียน CIST และ TCBS ตามลำดับ

โครงการ MEET เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อการเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศในระดับสากลอีกด้วย

โดยในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรม Workshop : How to Make Students Happy โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คือ Mr. Ian McDonald และ Assoc. Prof. Dr. Douglas Lee Rhein เป็นผู้ให้เทคนิคที่เป็นประโยชน์ในห้องเรียน เคล็ดลับในการสร้างห้องเรียนที่มีความสุข ทักษะที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นของครูและนักเรียน
Comments


bottom of page