top of page

โครงการจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ 2562


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า เทิดพระเกียรติฯ ณ อำเภอแก่งคอย ตำบลท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างตำบลท่าคล้อและ SCG โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น รด. จิตอาสาและอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนประจำชายและหญิง โดยบรรยากาศทั้งวันเปี่ยมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี เด็ก ๆ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลัง แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เด็ก ๆ ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก พี่น้องช่วยกันทำภารกิจจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับว่าเป็นอีกกิจกรรม ที่เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี


bottom of page