Mini English Program

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควบคู่กับการเสริมการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความชำนาญทางด้านทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน ส่วนความรู้ไวยากรณ์จะจัดสอนโดยครูไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

จัดแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ รวมทั้งจัดค่ายเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ พร้อมทั้งส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

Ready to take the next step?