top of page

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม


โรงเรียนทิวไผ่งามฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ (น้องลูกแพร์) นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 11/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

น้องลูกแพร์เป็นเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล ประเภทเปียโน และสามารถนำความสามารถของตนก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยการอุทิศตนเป็นจิตอาสารามาธิบดี มีการออกจำหน่ายโปสการ์ดภาพวาดฝีมือตนเอง เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

จากความสามารถด้านดนตรีสากลของน้องลูกแพร ทำให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ ชนะเลิศรางวัลแข่งขันเดี่ยวเปียโน ประเภท Violin Solo with Piano ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รางวัล Gold Award การแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงานการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ จัดโดย The Singapore Music Teachers Association (SMTA) ประเทศสิงคโปร์

และด้วยความสามารถของน้องลูกแพร อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ อันแสดงให้เห็นว่าน้องลูกแพรนั้น เป็นผู้มีจิตวิญญาณของศิลปะดนตรีโดยแท้ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคม จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562


bottom of page