Open House #3

ค้นหาอนาคตพร้อมสร้างเสริมทักษะชีวิต

ค้นหาอนาคตพร้อมสร้างเสริมทักษะชีวิต

THEWPHAINGARM CANADIAN BILINGUAL SCHOOL 

 

เพื่อพบปะพูดคุยกับฝ่ายวิชาการพร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนฟรี