SMART

การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนฉลาดเรียน ฉลาดคิด

และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

• ฉลาดเรียน (Smart Learning) คือการมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทั้งระดับประเทศ (O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, CU-TEP, TU-GET และ กสพท.) และระดับนานาชาติ (IELTS, SAT, Cambridge Test) สนับสนุนให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับสากล

• ฉลาดคิด (Smart Thinking) คือ การฝึกฝนให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม อาทิ การเขียนโปรแกรม การสร้างหุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(Junior Achievement Thailand) เพื่อให้นักเรียนเกิดความฉลาดคิดและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้จริง

• ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Smart Living) คือ การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เข้าใจ ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมที่มีความแตกต่างทั้งความรู้ความสามารถ ความสนใจและวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมผ่านโครงการคนดีศรีทิว โครงการ Friendly Thew ค่ายคุณธรรม รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ (Exchange Program) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเหมาะสมกับบริบทของโลกปัจจุบัน